ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. In deze voorwaarden wordt de koper/wederpartij aangeduid als wederpartij en Perfox B.V. als Perfox.
 2. Deze voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de wederpartij waarnaar op enige offerte, prijslijst, nota of in andere correspondentie wordt verwezen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, verkoop en koop, alsmede op iedere daaruit voortvloeiende levering
 4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van Perfox schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. Perfox en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen worden.
 6. Deze voorwaarden, inclusief de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst, bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten en voorstellen met betrekking tot het onderwerp ervan.
 7. De wederpartij is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de aan deze voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst, alsmede uit deze voorwaarden zelf over te dragen aan (een) derde(n) na voorafgaande schriftelijke toestemming van Perfox

ARTIKEL 2 – BEGROTINGEN, PRIJSOPGAVEN, OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van Perfox, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Iedere aanbieding in het kader van de verkoop en levering van zaken dient, totdat de opdracht is aanvaard, als één geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen, prijslijsten, alsmede andere door Perfox verstrekte opgaven binden Perfox niet. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Perfox binden Perfox niet dan nadat en voorzover deze door de directie van Perfox schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer Perfox binnen vijf werkdagen, nadat zij de opdracht heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

ARTIKEL 3 – TEKENINGEN, ONTWERPEN, ENZ.

 1. Alle bij de aanbieding door Perfox verstrekte prijsopgaven, software, afbeeldingen, catalogi, tekeningen, modellen, ontwerpen,  specificaties, alsmede  alle overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn  zo  nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk Op deze stukken behoudt Perfox, voor zover van toepassing, de auteursrechten alsmede  alle overige rechten  van intellectuele  of industriële eigendom.

De stukken blijven, ook na het verlenen van de opdracht, eigendom van Perfox. Vorenbedoelde stukken zijn slechts bindend voor zover zulks  schriftelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
Aanbiedingen, tekeningen, modellen en ontwerpen, mogen  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perfox niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
Indien door de wederpartij uiteindelijk geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen vijf werkdagen na een daartoe door Perfox gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden, op straffe van een boete van € 500 (vijfhonderd euro) per dag dat deze termijn wordt overschreden.

 1. Indien door de wederpartij uiteindelijk geen opdracht wordt verleend, is Perfox slechts dan gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte verband houdende kosten, indien zij dit vooraf heeft bedongen

ARTIKEL 4 – PRIJS EN RISICOREGELING

 1. Voor Perfox is de (koop)prijs gebaseerd op de Indien facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een koerswijziging is opgetreden, zal Perfox ge- rechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke (koop)prijs in buitenlandse valuta.
 2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen:
  • exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief eventuele afnamekortingen;
  • exclusief de kosten van verpakkingen;
  • vermeld in euro’s; eventuele koerswijzigingen worden Afval, ontstaan tijdens productie, blijft eigendom van Perfox.
 3. Voor de materialen die de vervoerder gebruikt, kunnen tevens kosten aan  de wederpartij in rekening worden gebracht.
 4. Perfox is te allen tijde gerechtigd één of meerdere voorschotten aan de wederpartij in rekening te brengen, ook indien dit niet in een offerte of opdrachtbevestiging vermeld is.
 5. De door Perfox aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen.
 6. Indien na de datum van de aanbieding q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van Perfox gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is Perfox gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen (koop)prijs te wijzigen en de nieuwe (koop)prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, ook waar het gedeelten van grotere bestellingen betreft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nadat de wijziging van de (koop)prijs kan worden vastgesteld, zal Perfox gerechtigd zijn de gewijzigde (koop)prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke (koop)prijs opeisbaar is.

ARTIKEL 5 – LEVERING EN RISICO

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de zaken franco
 2. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van Perfox.
 3. Het risico gaat echter op de wederpartij over na de aflevering, terwijl hierbij als leveringsmoment wordt aangemerkt het moment waarop de zaken worden afgeleverd op het adres dat de wederpartij heeft opgegeven aan Indien de zaken niet door of namens de wederpartij in ontvangst worden genomen en de zaken derhalve niet afgeleverd kunnen worden op bedoeld adres, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij.
 4. In alle andere gevallen dan bij levering franco geschiedt levering van de zaken af fabriek van Perfox voor rekening en risico van de wederpartij, waarbij transport  en/of verzekering voor rekening van de wederpartij  is, tenzij uitdrukkelijk anders  is De wederpartij is verplicht de zaken in ontvangst te nemen.
 5. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, niet tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de

Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft Perfox het recht de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden.

 1. Bij levering franco is Perfox verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een voor het voertuig berijdbaar verharde openbare weg kan komen q. tot waar het vaartuig over behoorlijk bevaarbaar water kan komen. De wederpartij is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te (laten) nemen en direct te (laten) lossen. Blijft de wederpartij hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 2. Bij levering franco zowel als niet franco heeft Perfox de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 6 – LEVERTIJDEN

 1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is Bij niet tijdige levering dient Perfox derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

De levertijd gaat in vanaf de datum als vermeld in de orderbevestiging van Perfox, dan wel als vermeld in de offerte van Perfox, mits het eventueel door Perfox aan de wederpartij in rekening gebrachte voorschot alsdan reeds door de wederpartij is voldaan en voorts de gegevens, stukken en overige informatie die Perfox naar haar oordeel nodig heeft voor de levering (van de zaken) tijdig door of namens de wederpartij aan Perfox ter beschikking zijn gesteld.

 1. De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn. De facturering zal alsdan eveneens in gedeelten De wederpartij is niet bevoegd levering in gedeelten te weigeren.
 2. Perfox is gerechtigd tot maximaal 5% (vijf procent) meer of minder dan overeengekomen is, te leveren en overeenkomstig te berekenen.
 3. De wederpartij is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige levering door Perfox mogelijk gemaakt Indien de gegevens,  stukken  en overige informatie, noodzakelijk voor de uitvoering van de aan deze voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst naar het oordeel van Perfox niet tijdig in haar bezit zijn, is Perfox gerechtigd na overleg met de wederpartij een nieuwe leverdatum vast te stellen.
 4. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Perfox drie maanden na bestelling recht op Wanneer binnen drie maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft Perfox het recht de wederpartij schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de wederpartij verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door de wederpartij na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden. Gedurende deze tweede periode van maximaal drie maanden zullen de zaken door Perfox voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.
 5. De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke Perfox door een niet- toerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is Perfox vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
 6. Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de wederpartij zijn geheel voor rekening en risico van de De levertijd wordt bovendien verlengd met de periode(n) dat de levering op grond van (één of meerdere van) de gevallen als vermeld in de artikelen 7 en 16 van deze algemene voorwaarden wordt uitgesteld en/of opgeschort.

ARTIKEL 7 – BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de betalingen van de voor de leveringen van de zaken c.q. eventuele dienstverlening overeengekomen prijzen binnen dertig dagen na Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening van Perfox is gecrediteerd.
 2. Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 4 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden is de in het vorige lid genoemde termijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 3. Perfox is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te

Ingeval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is Perfox gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.

 1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden ten kantore van Perfox of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een rekeningnummer van Perfox, zoals dat op de factuur is aangegeven, dan wel door Perfox nader wordt aangewezen.
 2. Alle de wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) met ingang van de dag volgend op de uiterste dag van betaling worden verhoogd met de wettelijke rente vermeerderd met twee procentpunten per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.
 3. Perfox is na verloop van dertig dagen na de vervaldag als bedoeld in lid 1 van dit artikel zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar Indien Perfox bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 150 (éénhonderd vijftig euro). De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 1. Indien de wederpartij met de betaling jegens Perfox in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
 2. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Perfox goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de wederpartij, dan heeft Perfox het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de wederpartij aan Perfox verschuldigd is of zal In dit laatste geval kan Perfox op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde zaken c.q. eventuele diensten en stopzetting van eventuele verdere leveringen van zaken c.q. eventuele diensten, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 3. De wederpartij is jegens Perfox gehouden tot de onder lid 8 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens Perfox verschuldigd is of zal worden, ook indien Perfox niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van Perfox gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is en Perfox deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 8 van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij
 5. Indien sprake is van een gezamenlijke opdracht aan Perfox, zijn de wederpartijen voorzover de levering (van de zaken) ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen heeft plaatsgevonden, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factu(u)r(en).

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Perfox behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de wederpartij geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de wederpartij ter zake van de tegenprestatie voor door Perfox aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomst, zijn voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
 3. Het is de wederpartij toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen als in dit artikel Buiten voornoemd geval is de wederpartij gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Perfox te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, diefstal, verduistering en overige schade en verlies. De wederpartij is gehouden de polis en/of kwitanties betreffende betaling van verzekeringspremies op eerste verzoek van Perfox aan haar ter inzage te De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij.
 5. Perfox is hierbij door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen)  nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500 (vijfhonderd euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Perfox wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Perfox dit de wederpartij heeft meegedeeld.

ARTIKEL 9 – KWALITEIT C.Q. MEER- EN MINDERWERK

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal, gewichten, kleur(echtheid), enzovoorts per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
 2. Door Perfox vindt verrekening van meer- en minderwerk plaats ingeval van:
  1. wijziging in de opdracht dan wel in de voorwaarden van het verrichten van eventuele diensten;
  2. aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van geldende wettelijke voorschriften of beschikkingen, tenzij Perfox deze bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te k ennen;
  3. afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare hoeveelheden.
 3. Indien tijdens het verrichten van eventuele diensten blijkt dat deze diensten geheel of gedeeltelijk door een niet aan Perfox te wijten oorzaak slechts gewijzigd kunnen worden verricht, zal Perfox hierover met de wederpartij in overleg Perfox wijst de wederpartij tevens op de financiële consequenties daarvan. De overeengekomen gewijzigde verrichting van diensten wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.
 4. Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel zullen schriftelijk worden overeengekomen.

ARTIKEL 10 – TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, stukken en overige informatie die Perfox naar haar oordeel nodig heeft voor de levering van de zaken q. de verrichting van eventuele diensten, tijdig aan Perfox ter beschikking te stellen.
 2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens, stukken en overige informatie, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.
 3. De wederpartij is gehouden Perfox per omgaande te informeren inzake gewijzigde of nieuwe feiten en omstandigheden die voor het door Perfox leveren van de zaken q. verrichten van eventuele diensten relevant kunnen zijn.
 4. Indien en voorzover de wederpartij dit aan Perfox verzoekt, zal Perfox voornoemde stukken nadat de opdracht voltooid is aan de wederpartij retourneren.
 5. Alle extra kosten voortvloeiende uit de vertraging in de uitvoering van de door Perfox geleverde zaken c.q. de eventuele dienstverlening door Perfox, welke zijn ontstaan door het niet, niet volledig, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan Perfox verstrekken van voornoemde gegevens, stukken en overige informatie, zijn volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL 11 – AANVAARDING EN RECLAME

 1. De wederpartij dient bij aflevering van de zaken te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden, ook voor wat betreft eventuele De controle op het aantal geleverde zaken c.q. op eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen berust bij de wederpartij.

Indien niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken omtrent het aantal dan wel omtrent eventuele manco’s, surplus’ en/of beschadigingen schriftelijk en gemotiveerd wordt gereclameerd bij Perfox, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend respectievelijk wordt erkend dat de wederpartij de zaken onbeschadigd c.q. in goede orde heeft ontvangen. Het ontvangstbewijs dient te allen tijde door of namens de wederpartij te worden getekend.

 1. Uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door of namens de wederpartij bij Perfox schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken, ook voor wat betreft eventuele dienstverlening, te hebben geaccepteerd.
 2. Niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen door of namens de wederpartij bij Perfox schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend.
 3. Ingeval van reclames dient Perfox te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld klachten ter plaatse op hun gegrondheid te (doen) Indien blijkt dat de reclames om welke reden ook niet gegrond zijn, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).
 4. Geen reclames worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd dan wel op zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn en/of beschadigd zijn.
 5. Reclames geven de wederpartij geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien of met uitstaande posten te verrekenen.
 6. Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal Perfox naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde Tot verdere schadevergoeding is Perfox niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

ARTIKEL 12 – GARANTIE

 1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en in het voorgaande artikel 11, verstrekt Perfox uitsluitend en alleen garantie op de door haar geleverde zaken q. de door haar eventueel verrichte diensten, indien dit in de door Perfox aan de wederpartij verstrekte offerte is aangegeven en voorts conform de alsdan in de offerte vermelde nadere omschrijving.
 2. De eventuele garantie vervalt indien de wederpartij gedurende de nader overeengekomen termijn reparaties of wijzigingen (aan de geleverde zaken) verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Perfox.
 3. De eventuele garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:
  • ondeskundige behandeling;
  • ondeskundige toepassing;
  • het nalaten van deugdelijk onderhoud;
  • het gebruik (van de geleverde zaken) voor doeleinden welke buiten het normale gebruik (van deze zaken) vallen
 4. De eventuele garantie geldt voorts niet indien de gemelde gebreken verband houden met omstandigheden als bedoeld in artikel 14, lid 7 van deze algemene voorwaarden.
 5. Bovendien zal Perfox niet gehouden zijn de eventuele garantie gestand te doen indien de wederpartij enige verplichting voortvloeiende uit de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of een hiermee samenhangende overeenkomst niet (geheel) nakomt, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.
 6. Indien Perfox ter voldoening aan haar eventuele garantieverplichting onderdelen of bestanddelen vervangt, worden de vervangen zaken haar eigendom.
 7. Het voldoen aan de eventuele garantieverplichting en het verlopen van de nader overeengekomen garantietermijn sluiten elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken uit, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit
 8. Ingeval de wederpartij een beroep doet op eventuele garantie, dient Perfox te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld dit beroep op eventuele garantie ter plaatse op de gegrondheid daarvan te (doen) onderzoeken, respectievelijk ter plaatse te (laten) beoordelen of en zo ja, welke eventuele garantieverplichtingen Perfox in dit kader jegens de wederpartij Indien blijkt dat het beroep op eventuele garantie om welke reden ook niet gegrond is, respectievelijk Perfox in dit kader geen garantieverplichtingen jegens de wederpartij heeft, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek, respectievelijk uit deze beoordeling voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).

ARTIKEL 13 – RETOURZENDINGEN

 1. Retourzendingen van de zaken zijn slechts toegestaan indien en voorzover de directie van Perfox daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan de wederpartij heeft gegeven, alsmede met inachtneming van de volgende bepalingen.
 2. Uitsluitend ingeval de volgende limitatief opgesomde omstandigheden zich voordoen, zijn retourzendingen toegestaan:
  1. Bij beschadiging van de zaken, die is veroorzaakt tijdens het vervoer van de zaken naar de wederpartij toe;
  2. Bij een technisch defect aan de zaken;
  3. Ingeval zaken zijn afgeleverd die niet besteld zijn.
 3. Uitsluitend origineel verpakte zaken die in de originele staat verkeren kunnen retour worden De retourzending dient te geschieden op de door Perfox te bepalen wijze.
 4. Retourzendingen zijn niet toegestaan bij:
 • ondeskundige behandeling;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • ondeskundige toepassing;
 • het gebruik (van de geleverde zaken) voor doeleinden welke buiten het normale gebruik (van deze zaken) vallen.
 • Specifiek maatwerk (volgens specificatie van de wederpartij geproduceerde artikelen c.q. verrichte diensten) wordt nimmer retour genomen.
 1. Perfox is gerechtigd retour gezonden zaken ter beschikking van de wederpartij voor diens rekening en risico te (doen) houden, indien de zaken niet op grond van een gerechtvaardigde reclame q. ten onrechte retour zijn gezonden.
 2. Perfox zal niet gehouden zijn retourzendingen te accepteren q. de zaken te vergoeden indien de wederpartij niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Perfox heeft voldaan en/of overigens niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden c.q. de aan deze algemene leverings-  en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst heeft voldaan.
 3. Het door Perfox voldoen aan voornoemde regeling inzake retourzendingen sluit elke vordering tot herstel of tot vergoeding van kosten en schade, mede uit hoofde van later aan de dag getreden gebreken, uit, tenzij wettelijke bepalingen van dwingende aard dit beletten.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID VAN PERFOX

 1. Perfox aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen
 2. Onder niet toerekenbare tekortkoming  wordt in deze algemene leverings-  en betalingsvoorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor  nakoming van de overeenkomst door Perfox redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, (natuur)rampen, gebrek  aan grond-, hulp- en brandstoffen, verkeersstoornissen, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, brand,  overheidsmaatregelen, im- en exportverboden, bedrijfsstoringen en invloeden betreffende het weer.
 3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is Perfox naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te Indien de wederpartij Perfox daartoe schriftelijk aanmaant, is Perfox gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.
 4. Indien Perfox bij het ontstaan van een haar niet toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en/of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde zaken q. eventuele diensten separaat te factureren, alsmede het deel van de zaken c.q. eventuele diensten dat nog wel door Perfox geleverd kan worden, te leveren en voorts separaat te factureren. De wederpartij is gehouden voornoemde facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Perfox is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Perfox toe te rekenen tekortkoming, waarbij voor vergoeding nadrukkelijk uitsluitend in aanmerking komt die schade waartegen Perfox verzekerd is, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Perfox komt, dan wel gezien de in de betreffende branche geldende gebruiken, redelijkerwijze verzekerd had behoren te zijn. Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, gevolgschade, bedrijfs- en/of stagnatieschade van de wederpartij, door welke oorzaak ook ontstaan, is Perfox niet De wederpartij dient zich desgewenst tegen laatstgenoemde schade(n) te verzekeren.
 6. In geval Perfox aansprakelijk wordt gesteld, dient Perfox te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld deze aansprakelijkstelling (ter plaatse) op de gegrondheid daarvan te (doen) onderzoeken, respectievelijk (ter plaatse) te (laten) beoordelen of Perfox in casu aansprakelijk Indien blijkt dat de aansprakelijkstelling om welke reden ook niet gegrond is, respectievelijk Perfox in casu niet aansprakelijk is, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek, respectievelijk uit deze beoordeling voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).
 7. Perfox is voorts niet aansprakelijk voor:
  • bij de wederpartij en/of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens, ontwerpen, tekeningen, stukken, orders of overige informatie door of wegens de wederpartij aan Perfox;
  • het handelen of nalaten van (een) (de) eventueel door de wederpartij ingeschakelde derde(n);
  • het verstrekken van adviezen met betrekking tot de keuze uit diverse producten van het assortiment van Perfox, waarbij door de werknemers van Perfox echter uiterste zorgvuldigheid wordt betracht.
 1. De wederpartij is verplicht Perfox schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Perfox aan de wederpartij geleverde zaken.
 2. De wederpartij is bovendien verplicht Perfox schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en de wederpartij, voortvloeiende uit en/of verband houdende met schade die is veroorzaakt door schending van octrooirechten, auteursrechten dan wel overige intellectuele eigendom door gebruik van gegevens, ontwerpen, tekeningen, stukken, zaken of overige informatie die door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
 3. De beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Perfox zelf.
 4. Perfox is te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 5. De wederpartij is verplicht, indien hij voornemens is Perfox aansprakelijk te stellen, voorafgaande daaraan daarover met Perfox overleg te plegen

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WEDERPARTIJ

Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt binnen vijf werkdagen na daartoe door Perfox in gebreke te zijn gesteld, is Perfox bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 16 – ONTBINDING EN OPSCHORTING

 1. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door Perfox ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van Perfox, zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 2. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Perfox gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van q. beslag onder de wederpartij of bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Perfox gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder  dat Perfox tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de Perfox verder toekomende rechten.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Ten aanzien van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.
 2. De toepasselijkheid van de op het moment van het sluiten van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn geldende versie van het Weense Koopverdrag wordt bij deze geheel uitgesloten

ARTIKEL 18 – GESCHILLEN

Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aan deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de wederpartij en Perfox mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Groningen. Eén en ander laat onverlet de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter ter zake van geschillen die tot haar competentie behoren.