Privacy statement

Perfox B.V. respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van haar producten en diensten. In deze privacyverklaring zet Perfox B.V. uiteen welke gegevens zij verzamelt en gebruikt en op basis van welke grond Perfox B.V. dit doet.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten

Bent u een (potentiële) klant van Perfox B.V., dan kan Perfox B.V. persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken met onder andere als doel:

 • Het maken van een offerte
 • Het kunnen bepalen van specificaties en wensen met betrekking tot het te leveren product
 • Het efficiënt kunnen communiceren
 • Bepalen kredietwaardigheid
 • Afleveren en factureren van de bestelde goederen en/of diensten

De volgende gegevens kunnen hiertoe worden verzameld en gebruikt

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers/faxnummers
 • Email-adressen
 • KVK-gegevens

U bent niet verplicht om Perfox B.V. uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, kan het zijn dat Perfox B.V. geen offerte kan uitbrengen of de gewenste goederen en/of diensten kan leveren.

Perfox B.V. draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Doorgifte gegevens aan derden

Afhankelijk van de aard van de uit te voeren werkzaamheden voortvloeiende uit een eventuele gesloten overeenkomst, is het mogelijk dat Perfox B.V. uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, bewerkingen en/of leveringen in haar opdracht uitvoeren.

Als Perfox B.V. bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Perfox B.V. van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens leveranciers/uitbesteders

Bent u een (potentiële) leverancier of uitbesteder van Perfox B.V., dan kan Perfox B.V. persoonsgegevens van u verzamelen en gebruiken met onder andere als doel:

 • Het doen van een aanvraag, verzoek om offerte
 • Het kunnen bepalen van specificaties en wensen met betrekking tot het te leveren product en/of dienst
 • Het efficiënt kunnen communiceren
 • Bepalen kredietwaardigheid
 • Bestellen van goederen en/of diensten
 • Betalen van geleverde goederen en/of diensten

De volgende gegevens kunnen hiertoe worden verzameld en gebruikt

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummers/faxnummers
 • Email-adressen
 • KVK-gegevens
 • BTW-nummer
 • Bankgegevens

Perfox B.V. draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Doorgifte gegevens aan derden

Afhankelijk van de aard van de uit te voeren werkzaamheden voortvloeiende uit een eventuele gesloten overeenkomst, is het mogelijk dat Perfox B.V. uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, bewerkingen en/of leveringen in haar opdracht uitvoeren.

Als Perfox B.V. bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Perfox B.V. van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Perfox B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Tevens is Perfox B.V. gebonden aan de door de wetgever wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor bepaalde gegevens.

Uw rechten

 • Het recht van inzage:
  U hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens Perfox B.V. van u verwerkt.
 • Het recht van correctie:
  Indien de persoonsgegevens die Perfox B.V. van u verwerkt niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering:
  Indien Perfox B.V. uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor Perfox B.V. ze heeft gekregen, hebt u het recht Perfox B.V. te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op: zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de Belastingdienst.
 • Het recht van beperking:
  Gedurende de periode dat Perfox B.V. bezig is om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens moeten worden verwijderd of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit:
  Op uw verzoek moet Perfox B.V. alle persoonsgegevens die zij van u heeft overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
  Het recht van bezwaar:
  Indien Perfox B.V. gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging volgt. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Wijzigingen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden gecorrespondeerd via de website www.perfox.com .

Reikwijdte Privacyverklaring

Genoemde Privacyverklaring heeft betrekking op:

 • Perfox Beheer B.V.
 • Perfox B.V.
 • www.perfox.com
 • www.perfox.nl

Hoe kunt u contact met Perfox B.V. opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer de heer H. Fekkes, h.fekkes@perfox.com of bellen met 0598-654315.

Dit privacy statement is opgesteld in april 2018